Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clockwise /'klɒkwaiz/  

  • Tính từ, Phó từ
    theo chiều kim đồng hồ