Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cloak-room /'kləʊkrʊm/  

  • Danh từ
    phòng giữ áo mũ (ở rạp hát…)
    (Anh, trại) phòng vệ sinh
    phòng vệ sinh nữ