Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cloak-and-dagger /,kləʊk ənd 'dægə[r]/  

  • Tính từ
    (thuộc ngữ)
    cloak-and-dagger story
    truyện kiếm hiệp