Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  rãnh nước bẩn, cống rãnh
  (sinh vật học) lỗ huyệt
  (nghĩa bóng) nơi ô uế, ổ truỵ lạc

  * Các từ tương tự:
  cloacal