Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có tính chất phường bọn, có tính chất bè lũ, có tính chất kéo bè kéo đảng