Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (từ lóng) đặc sắc, xuất sắc, cừ khôi
  Phó từ
  (từ lóng) rất, lắm
  clinking good
  rất tốt, tốt lắm