Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    bám dai, bám chặt
    a shy, clingy child
    đứa bé nhút nhát, bám chặt lấy mẹ