Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Anh)
    giấy bóng (bằng chất dẻo, dùng để gói thực phẩm)