Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

climbing irons /'klaimiŋ aiəns/  

  • móc leo (móc sắt móc vào giày để leo núi, leo cây)