Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

climbing frame /'klaimiŋ freim/  

  • khung leo (cho trẻ em chơi)

    * Các từ tương tự:
    climbing-frame