Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

climber /'klaimə[r]/  

  • Danh từ
    người leo (núi)
    cây leo
    (khẩu ngữ) kẻ bon chen