Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

climb-down /'klaim daʊn/  

  • Danh từ
    sự nhận lỗi; sự nhượng bộ, sự xuống thang