Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

climatic /klai'mætik/  

 • Tính từ
  [thuộc] khí hậu
  climatic conditions
  diều kiện khí hậu

  * Các từ tương tự:
  climatic test, climatically