Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vách đá (sát biển)

    * Các từ tương tự:
    cliff-dweller, cliff-dwelling, cliff-hanger, cliff-hanging, cliffsman, cliffy