Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cliché /'kli:∫ei/  /kli:'∫ei/

  • Danh từ
    lời nói sáo; sự nói sáo rỗng
    sáo rỗng là một nét đặc trưng của báo chí chất lượng tồi