Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clever-clever /'klevəklevə[r]/  

  • Tính từ
    (thường thuật ngữ) (khẩu ngữ, xấu)
    láu cá