Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clemency /'klemənsi/  

  • Danh từ
    tính ôn hòa (của khí hậu)
    lòng khoan dung, lòng nhân từ