Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clearance sale /'kliərəns seil/  

  • sự bán thanh lý, sự bán xon