Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cleanness /'kli:nnis/  

  • Danh từ
    sự sạch sẽ
    sự trong sạch