Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clean-fingered /'kli:n'fiɳgəd/  

  • Tính từ
    thanh liêm, liêm khiết