Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clean-bred /'kli:n'bred/  

  • Tính từ
    thuần chủng, không lai