Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clean sweep /,kli:n'swi:p/  

  • sự thay hoàn toàn
    ông giám đốc mới của công ty đã thay hoàn tòan kíp quản trị ở công ty
    thắng lợi hoàn toàn
    cuộc thi chạy đã là một thắng lợi hoàn toàn của đội Đức, họ về thứ nhất, thứ nhì và thứ ba