Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bản sạch (viết lại cho sạch/đẹp)