Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

class-felow /'klɑ:s felou/  

  • Danh từ
    bạn cùng lớp