Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

class-feeling /'klɑ:sfi:liŋ/  

  • Danh từ
    ý thức chống đối giai cấp