Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

class-book /klɑ:sbuk/  

  • Danh từ
    sách học, sách giáo khoa