Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

class struggle /,klæs 'strʌgl/  

  • the class struggle (cách viết khác the class war)
    đấu tranh giai cấp