Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ) lanh lảnh; thúc giục
  a clarion call to action
  lời kêu gọi thúc giục hành động

  * Các từ tương tự:
  clarionet