Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhóm người vỗ tay thuê
    bọn bợ đỡ

    * Các từ tương tự:
    claqueur