Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng loảng xoảng (xích sắt khi kéo, mở…)
  Động từ
  [làm] kêu loảng xoảng
  xích sắt kêu lỏang xoảng khi người ta thả neo xuống biển

  * Các từ tương tự:
  clanky