Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clandestinity /klændəs'tiniti/  

  • Danh từ
    tính chất giấu giếm, tính chất bí mật