Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đòi, người yêu sách; người thỉnh cầu
    (pháp lý) nguyên đơn, người đứng kiện