Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

claimable /'kleiməbl/  

  • Tính từ
    có thể đòi, có thể yêu sách; có thể thỉnh cầu