Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

claim-jumper /'kleim'dʤʌmpə/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (Uc) người chiếm đoạt khu vực khai thác (của người khác)