Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

claim-holder /'kleim'houldə/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (Uc) người được quyền khai thác (do chính phủ cho phép)