Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

civilizer /'sivilaizə/  

  • Danh từ
    người truyền bá văn minh, người khai hoá