Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

civilian /si'viliən/  

 • Danh từ
  thường dân
  hai người lính và thường dân đã chết trong vụ nổ
  Tính từ
  [thuộc] thường dân
  he left the army and returned to civilian life
  anh rời quân ngũ và trở về đời sống thường dân

  * Các từ tương tự:
  civilianization, civilianize