Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

civil rights /,sivəl'raits/  

  • quyền công dân

    * Các từ tương tự:
    civil rights movement