Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

civil marriage /,sivəl'mæridʒ/  

  • hôn nhân theo thủ tục bên đời (không có lễ tôn giáo)