Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

civil liberty /,sivl'libəti/  

  • (cách viết khác civil liberties) (số nhiều) quyền tự do cá nhân