Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

civil engineering /,sivl endʒi'niəriŋ/  

  • Danh từ
    ngành công chính