Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

civil disobedience /,sivl disə'bi:diəns/  

  • phong trào bất tuân thủ (không nộp thuế, không tuân thủ pháp luật)