Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

civil defence /,sivl di'fens/  

  • tổ chức phòng vệ dân sự (chống các cuộc tấn công của địch, các cuộc oanh kích…)