Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

citizenship /'sitizn∫ip/  

  • Danh từ
    quyền công dân; tư cách là công dân
    after eight years in the country he applied for citizenship
    sau tám năm sống ở nước đó, ông ta xin được hưởng quyền công dân