Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

citizen's radio band   

  • (Kỹ thuật) băng tần dân dụng