Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

citizen's band /,sitizns'bænd/  

  • băng tần thường dân (lái xe có thể dùng để liên hệ với nhau trong những khoảng cách ngắn)