Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

citizen's arrest /,sitizns ə'rest/  

  • sự bắt giữ do thường dân thực hiện (thường được phép trong một số trường hợp)