Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circumspectness /'sə:kəmspektnis/  

  • Danh từ
    sự thận trọng