Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circumnavigate /,sɜ:kəm'nævigeit/  

  • Động từ
    đi vòng quanh bằng thuyền buồm
    Magellan was the first person to circumnavigate the globe
    Magellan là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm