Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circumlocution /,sɜ:kəmlə'kju:∫n/  

  • Danh từ
    lời nói quanh